Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky HELI CZECH s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení

Společnost HELI CZECH s.r.o., IČ: 274 90 271, DIČ: CZ27490271, se sídlem Luďka Matury 811, Pardubice Studánka 530 12, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22065 je provozovatelem leteckých služeb.
(dále jen poskytovatel)

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně vystupuje poskytovatel jako poskytovatel služeb a na straně druhé Objednatel.

Objednatel je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s poskytovatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.1 Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit poskytnutí služeb Objednateli, které byly objednány a zakoupeny prostřednictvím e-shopu poskytovatele.

1.2 Objednání a zakoupení služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek poskytovatele, a to na www.heliczech.cz v sekci CHCI ZÁŽITEK/ E-SHOP.

1.3 Objednatel je povinen po zakoupení voucheru jej aktivovat na internetových stránkách poskytovatele www.heliczech.cz v sekci AKTIVACE VOUCHERU, nejpozději do data aktivace uvedeného na voucheru, jinak voucher pozbývá platnosti. Poskytovatel služeb potvrdí Objednateli tuto aktivaci e-mailem.

1.4 Objednatel podáním objednávky a aktivací voucheru potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky, nebo aktivací voucheru.

1.5 Poskytovatel služeb potvrdí provedenou aktivaci e-mailem. Časy letu(-ů) budou zaslány v dalším e-mailu do 7 dnů po datu ukončení aktivace uvedeného na voucheru. Časy letů jsou vygenerovány automaticky, tudíž není možné je měnit.

1.6 Termín a čas letu je pevně stanoven a proto není možné let přesunout na jiný čas ani termín. Platnost voucheru nelze prodloužit.

1.7 Pokud má Objednatel zájem absolvovat let společně s dalšími (jím vybranými) konkrétními osobami, je nezbytné zakoupit a aktivovat takový počet voucherů, který odpovídá možnému počtu přepravovaných osob pro daný typ vrtulníku.

1.8 V případě, že zájemce zakoupí takový počet voucherů, který nezaplní kapacitu vrtulníku, vyhrazuje si poskytovatel služby právo obsadit kapacitu vrtulníku podle provozních potřeb. V tomto případě může nastat skutečnost, že zájemci mohou být rozděleni a nepoletí společně.

1.9Doba, po kterou trvá povinnost poskytovatele služeb poskytnout službu, je uvedena na zaslaném voucheru jako „Platnost: datum zakoupení do: termín letů“ (dále jen „doba platnosti voucheru“).

1.10 Objednatel podáním objednávky potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že letová doba je uvedena včetně nástupu a výstupu do vrtulníku.

1.11 Po uplynutí doby platnosti voucheru závazek poskytovatele služeb zaniká. Objednatel ztrácí nárok na poskytnutí služby, jakož i nárok na vrácení ceny letu.

1.12 Objednatel je oprávněn postoupit právo na poskytnutí služeb na třetí osobu, přičemž je povinen tuto osobu informovat o právech a povinnostech vyplývajících z těchto VOP. Osoba, na kterou bylo postoupeno právo na poskytnutí služeb, je vázána těmito VOP a má se za to, že je Objednatel.

1.13 Voucher není vyměnitelný za peníze a lze jej použít pouze jednou.

1.14 Voucher je možné vrátit zpět poskytovateli bez uvedení důvodu do 14-ti dnů ode dne jeho zakoupení, nebyla-li již provedena jeho aktivace, příp. rezervace letu. V tomto případě poskytovatel vrátí zpět Objednateli jím zaplacenou částku, a to do 14-ti dnů ode dne vrácení voucheru.

2. Zrušení, změna termínu letu/rezervace

2.1 Poskytovatel je oprávněn zrušit let či jeho rezervaci z důvodu poruchy technického vybavení, provozních důvodů nebo nepříznivých meteorologických podmínek, a to formou informační SMS, kterou zašle Objednateli nejpozději do 8:00 hod. v den konání letu.

2.2 V případě dle bodu 2.1 bude platnost voucheru prodloužena, a to do data náhradního termínu, který bude Objednateli zaslán formou informační SMS spolu s informací o zrušení letu/rezervace. V tomto případě je nutné voucher bezprostředně znovu aktivovat a to do 7 dnů od obdržení této informační SMS.

3. Další podmínky

3.1 Objednatel je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby.

3.2 Objednatel je povinen dostavit se včas a v termínu na místo poskytnutí služby a řídit se pokyny na voucheru nebo letence, pokud tam jsou uvedeny.

3.3 Objednatel je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby alespoň 20 min. předem, a to za účelem vyřízení předletových formalit, předložení platného voucheru pro danou službu (tj. voucher označený popisem služby a evidenčním číslem) apod. Objednatel je povinen odevzdat voucher poskytovateli (resp. jeho zástupci) v místě poskytnutí služby. Jestliže Objednatel nepředloží platný voucher, bude rezervace považována za zrušenou ze strany Objednatele.

3.4 Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled plně svéprávné osoby, má-li být během letu přepravována osoba mladší 15-ti let. Objednatel je povinen zajistit písemný souhlas zákonného zástupce, má-li být během letu přepravována osoba, která není plně svéprávná.

3.5 Objednatel je povinen řídit se pokyny poskytovatele, které mu sděleny před započetím poskytování služeb. V případě porušení pokynů při poskytování služeb Objednatel odpovídá poskytovateli za veškerou újmu, která mu tím vznikne.

3.6 Voucher lze uplatnit pouze u poskytovatele, a to na příslušné webové stránce www.heliczech.cz.

3.7 V místě poskytování služeb je přísný zákaz volného pohybu zvířat.

3.8 Objednatel je povinen plnit i další povinnosti, dodržovat pokyny a nařízení poskytovatele služby, zejména v místě poskytování služby nevstupovat do prostorů, které jsou ohraničeny bezpečnostní páskou a bez obsluhy vrtulníku nevstupovat do prostoru vrtulníku. Pro případ porušení shora uvedených povinností se Objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti. 3.9 V místě poskytování služeb se nachází veřejné parkoviště, které není hlídané. Poskytovatel nenese odpovědnost za poškození, ztrátu nebo zničení zde odložených věcí, ani jejich příslušenství.

4. Ochrana informací, ochrana osobních údajů

4.1 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje Objednatele jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a reklamních/marketingových akcí poskytovatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s plněním či platebním stykem týkajícího se objednaných služeb či speciálních reklamních/marketingových akcí..

4.2 Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Objednatelem poskytovateli za účelem splnění objednávky a reklamních/marketingových akcí poskytovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

4.3 Objednatel dává poskytovateli souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění poskytovaných služeb a využití pro reklamní/marketingové účely poskytovatele, zejména pro zasílání obchodních sdělení, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla poskytovatele.

4.4 Objednatel se zavazuje poskytovat poskytovateli své osobní údaje správné a pravdivé. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele so změně ve svých osobních údajů.

4.5 Zpracováním osobních údajů může poskytovatel služeb, jako správce, pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

4.6 Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

4.7 Objednatel souhlasí, aby poskytovatel analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Objednatele na webových stránkách poskytovatele, a to prostřednictvím služby Google Analytics, která umožňuje analyzovat chování návštěvníků, kteří navštíví webové stránky poskytovatele prostřednictvím počítačového zařízení či mobilních telefonů. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního Objednatele. V případě, že Objednatel i přesto nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním anonymizovaných údajů o jeho chování na webových stránkách poskytovatele služeb, může kdykoli vyslovit s tímto jednáním nesouhlas, a to písemně prostřednictvím e-mailové adresy info@heliczech.cz, přičemž jeho uživatelský účet bude z analyzování chování Objednatelů neprodleně vyřazen..

5. Reklamace

5.1 Veškeré reklamace je třeba provést bezodkladně písemnou formou, a to na e-mailovou adresu info@heliczech.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2014.

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás

HELI CZECH s.r.o.

Luďka Matury 811, Pardubice, 530 12

777 206 480

Sledujte nás